top of page

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf.

Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Dogsmopolitan.

Het is in principe mogelijk om de website van Dogsmopolitan te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op Dogsmopolitan.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil Dogsmopolitan het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Dogsmopolitan tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Dogsmopolitan is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

• a)    persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

• b)    betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

• c)    verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

• d)    Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

• e)    profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

• f)   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfeudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

• g)    Verantwoordelijke of gegevensbeheerder

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

• h)    Processor

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

• i)    _de-n

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

• j)    _de-

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

• k)    toestemming

Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Hondenmopoliet

Belsenstrae 15

40545 Düsseldorf

Duitsland

Telefoon: 021143637473

E-mailadres:hallo@dogsmopolitan.de

website:

www.dogsmopolitan.de

www.dogsmopolitan-shop.de

www.hyggebed.de

www.hollandmithund.com

3. Cookies

De website van Dogsmopolitan maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Dogsmopolitan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Dogsmopolitan verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het kan worden opgenomen

(1) Gebruikte browsertypen en -versies

(2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer)

(4) de subwebsites die worden beheerd via een toegangssysteem op onze website (5) de datum en tijd van toegang tot de website

(6) een Internet Protocol-adres (IP-adres)

(7) de internetprovider van het toegangssysteem en

(8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dient om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Dogsmopolitan geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om:

(1) om de inhoud van onze website correct weer te geven

(2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren

(3) om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval.

Dogsmopolitan evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie daarom statistisch en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Registratie & bestellen op onze website

6.1. Registratie  & gebruik van gegevens (online winkel)

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, contact- en betaalgegevens) is noodzakelijk voor de verwerking van bestellingen via onze online shop. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD) of de dienstverlener die is belast met de betaling (Stripe Inc. of PayPal Inc.).

We gebruiken JImdo om onze online winkel te bedienen. Jimdo biedt een e-commerceplatform waarmee we onze goederen te koop aanbieden. De gegevens die tijdens het bestelproces worden verstrekt, worden opgeslagen op een Jimdo-server in Duitsland. Meer informatie is te vinden in Jimdo's informatie over gegevensbescherming op:https://de.jimdo.com/info/datenschutzerklaerung/.

Voor het maken van facturen en ontvangstbewijzen gebruiken we PamBill, een software PamConsult Software-Vertriebsges. mbH, Carl-von-Linde-Str. 40.85716 Unterschleissheim, Duitsland. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van PamBill op:https://www.pambil.com/privacy/

De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6.2. Registratie &Gebruik van de gegevens (in de winkels van Düsseldorf en Domburg)

Voor bestellingen (Düsseldorf en Domburg) en de verhuur van onze honden-e-bike (Domburg) in de winkel in Düsseldorf en Domburg zijn persoonsgegevens van de betrokkene nodig om de bestelling uit te voeren. Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens (naam, adres en contactgegevens) is nodig voor de verwerking van bestellingen via onze winkels in Düsseldorf en Domburg en de verhuur van onze honden-e-bike. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling en de verhuur te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD) of de dienstverlener die is belast met de betaling (SumUp, SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB , Londen, VK, E-mail:info@sumup.de,https://sumup.de/datenschutzbedingungen/).

We gebruiken PamBill, software van PamConsult Software-Vertriebsges, om facturen en bonnen aan te maken en te beheren en voor boekhoudkundige doeleinden. mbH, Carl-von-Linde-Str. 40, 85716 Unterschleißheim, Duitsland. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van PamBill op:https://www.pambil.com/privacy/

6.3 Gebruik van de gegevens in de onlineshop en in de winkels van Düsseldorf en Domburg

Zakelijke rapporten:

Voor het opmaken van taxaties en jaarrekeningen worden de persoonsgegevens van betrokkene doorgegeven aan een belastingadviseur die voor Dogsmopolitan werkzaam is om taxaties, balansen en jaarrekeningen op te stellen. Welke persoonsgegevens nodig zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking van de resultaten van het betreffende type evaluatie. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

Voedingsadvies:

Persoonlijke gegevens van de betrokkene worden aan ons doorgegeven voor het maken van voedingsschema's in het kader van ons aangeboden voedingsadvies voor honden. Welke persoonsgegevens nodig zijn voor de verwerking door ons vloeit voort uit het betreffende type voedingsadvies. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

Individuele bestellingen:

Bij individuele bestellingen, bijvoorbeeld bij bestelling per e-mail of telefoon, worden persoonsgegevens van de betrokkene doorgegeven aan Dogsmopolitan (naam, telefoonnummer, e-mail). Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD).

Dropshipping:

Bij bestellingen die wij niet op voorraad hebben, kan het voorkomen dat wij deze rechtstreeks vanuit onze partner (leverancier) naar de klant sturen. Hierbij worden persoonsgegevens van de betrokkene doorgegeven aan Dogsmopolitan en haar partners (naam, adres, telefoon, e-mail). Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD).

De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6.4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Als de registratie dient om een contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para lit._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_b AVG.

6.5. doel van gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist om een contract met de gebruiker uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Het aanmaken van een klantaccount is bedoeld om het bestelproces voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Dit betekent dat het niet nodig is om bij elke nieuwe bestelling de gegevens opnieuw in te voeren. De klant hoeft alleen maar in te loggen op zijn klantenaccount met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en kan de bestelling plaatsen.

Om een klantaccount aan te maken, is het noodzakelijk deze te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord om te voorkomen dat derden onterecht bestellingen plaatsen via dit klantaccount.

Om de met de gebruiker gesloten koopovereenkomsten na te komen, zijn de volgende gegevens nodig om de door de gebruiker bestelde artikelen aan de gebruiker te leveren en om orderbevestigingen en facturen te maken voor de door de gebruiker bestelde artikelen:

Voornaam Achternaam Adres (straat- en huisnummer, postcode, plaats, land)

De geboortedatum is noodzakelijk om de rechtsbevoegdheid van de gebruiker te controleren en, in het geval van oninbare vorderingen van de gebruiker, om op elk moment het adres van de gebruiker bij de verantwoordelijke burgerlijke stand op te kunnen vragen om claims in te dienen.

De overige informatie dient om de communicatie met de gebruiker te optimaliseren. De aanhef dient om de gebruiker correct aan te spreken op een genderspecifieke manier, bijvoorbeeld met "Hallo meneer..." of "Hallo mevrouw...". Het e-mailadres is bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken en te versnellen om orderbevestigingen, facturen en de orderstatus naar de gebruiker te sturen. Als de gebruiker een telefoonnummer opgeeft, moet dit ook worden gebruikt om de communicatie voor de verwerking van koopcontracten te optimaliseren, met name om vragen over bestellingen of klachten met de klant snel te verduidelijken. 

De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verwerkt, dienen om misbruik van de registratiefunctie te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

6.6. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval tijdens het registratieproces om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

6.7. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.

Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt deze als volgt bereiken:

Dogsmopolitan Viola Jeschke Belsenstrasse 15

40545 Düsseldorf

hallo@dogsmopolitan.de

Als de gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen anders zijn.

7. Reactiefunctie in de blog op de website

Dogsmopolitan biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties op individuele blogberichten achter te laten op een blog, die zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt. Een blog is een portal die wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd naast de opmerkingen die door de betrokkene zijn achtergelaten . Verder wordt ook het door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres geregistreerd. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich zou kunnen vrijspreken in geval van overtreding van de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of dient voor de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Abonnement op blogreacties op de website

De commentaren op de Dogsmopolitan blog kunnen in principe door derden worden onderschreven. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de reacties die volgen op hun reactie op een specifieke blogpost.

Als een betrokkene besluit zich te abonneren op opmerkingen, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om in de dubbele opt-in-procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt verantwoordelijk is voor deze optie besloten . De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden uitgeschreven.

9. Routine verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijn- en regelgevingsgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de verantwoordelijke voor het verwerken van onderwerp, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokkene

• a)    Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om bevestiging te vragen van de verantwoordelijke voor de verwerking of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

• b)    Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

o de verwerkingsdoeleinden

o de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

o indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen

o het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

o het bestaan van een beroepsrecht bij een toezichthoudende autoriteit

o indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending.

Indien een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

• c)    Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

• d)    Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

o De persoonsgegevens zijn verzameld voor doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

o De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG.

o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

o De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

o De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat de bij Dogsmopolitan opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Dogsmopolitan draagt er zorg voor dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

Indien Dogsmopolitan de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal Dogsmopolitan passende maatregelen nemen, ook technische, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Dogsmopolitan regelt in individuele gevallen het nodige.

• e)    Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

o De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.

o De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

o De betrokkene heeft op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Dogsmopolitan opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Dogsmopolitan regelt de beperking van de verwerking.

• f)   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5cf

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verstrekt aan een verantwoordelijke, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale manier te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het openbaar belang is of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

Bovendien worden de rechten en vrijheden van andere personen bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, niet aangetast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Dogsmopolitan.

• g)    Recht op bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid. 1 letter e of f DS-GVO om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Dogsmopolitan zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen .

Als Dogsmopolitan persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt bij Dogsmopolitan tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Dogsmopolitan de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die bij Dogsmopolitan wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89. lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Dogsmopolitan of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar met geautomatiseerde middelen uit te oefenen met behulp van technische specificaties.

• h)    Geautomatiseerde individuele beslissingen inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor hem heeft of hem in een vergelijkbare manier, als het besluit (1) niet nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waartoe de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dergelijke wetgeving passende maatregelen vereist om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Dogsmopolitan passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.

• i)      _dener

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins vindt u ophttps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DEworden opgehaald. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, te vinden op:https://de-de.facebook.com/about/privacy/kan worden opgeroepen geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Google AdSense

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden die overeenkomen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google AdSense-component om gegevens naar Alphabet Inc. te verzenden met het oog op online reclame en de afwikkeling van commissies. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens om provisieoverzichten mogelijk te maken .

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in websites is ingesloten om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de embedded tracking pixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links is geklikt door betrokkenen. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Persoonlijke gegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres en die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, worden via Google AdSense verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google Adsense is beschikbaar via deze linkhttps://www.google.de/intl/de/adsense/start/nader toegelicht.

13. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina's worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte .

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens om provisieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on gebruiken onder de linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptoutDownload en installeer. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/en onderhttp://www.google.com/analytics/terms/de.htmlworden opgehaald. Google Analytics is beschikbaar via deze linkhttps://www.google.com/intl/de_de/analytics/nader toegelicht.

14. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een Google AdWords-functie waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te creëren en dientengevolge voor de internetgebruiker relevante advertenties weer te geven.

De exploitant van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties via het advertentienetwerk van Google weer te geven of op andere websites te laten weergeven, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als deze vervolgens websites oproept die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene op de link klikken vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruiktwww.google.de/settings/adsen maak daar de gewenste instellingen.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/worden opgehaald.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen maken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke Google+-knop om de bijbehorende Google+ Download-knop van Google weer te geven. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar ophttps://developers.google.com/+/verkrijgbaar.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google elke keer dat de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en dus een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gegeven Google+1-aanbeveling wordt dan samen met andere persoonsgegevens gebruikt in andere Google-diensten, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de daarin opgeslagen foto. Zo worden de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens ook vast met het doel de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Google+; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/worden opgehaald. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u ophttps://developers.google.com/+/web/buttons-policyworden opgehaald.

16. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden definiëren die worden gebruikt om een advertentie in de zoekresultaten van Google weer te geven, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordgerelateerd zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites verspreid.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine advertenties op basis van interesse weer te geven en advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte website. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene op de link klikken vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruiktwww.google.de/settings/adsen maak daar de gewenste instellingen.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/worden opgehaald.

17. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens ook kunnen doorsturen naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige component van Instagram wordt gedownload. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsregels van Instagram vindt u ophttps://help.instagram.com/155833707900388enhttps://www.instagram.com/about/legal/privacy/worden opgehaald.

18. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component waardoor een weergave van de relevante YouTube-component van YouTube wordt gedownload. Meer informatie over YouTube is te vinden ophttps://www.youtube.com/yt/about/de/worden opgehaald. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die u kunt vinden op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/beschikbaar zijn, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen worden verwerkt in de VS. Gegevensbescherming:https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden:https://adssettings.google.com/authenticated.

20. Afsluiten van verkoopcontracten

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen en zo koopovereenkomsten af te sluiten. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen.

De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het aankoopproces:

product beschrijving

item nummer

Indien nodig kleur

Indien van toepassing, maat:

nummer

eenheid prijs

totale prijs

Verzenden

totale aankoopprijs

Eventueel vouchercode

waarde van de bon

Facturatie adres

Verzendingsadres

verzendmethode:

betalingswijze

Aan het begin van het bestelproces worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker

Datum en tijd van de bestelling

Als onderdeel van het aankoopproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

 

Om de koopovereenkomsten af te handelen en de wederzijdse verplichtingen uit de koopovereenkomsten met de gebruiker na te komen, hebben wij dienstverleners ingeschakeld aan wie wij persoonsgegevens moeten doorgeven om de koopovereenkomsten te kunnen nakomen. Dit zijn de volgende dienstverleners:

21. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Klarna als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele termijnbetalingen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsoptie "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Klarna verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de factuur of aankoop op afbetaling of voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles. 

De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of aankoop op afbetaling te verwerken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken. In het bijzonder kan er sprake zijn van onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedrag of overige informatie over de financiële situatie van de betrokkene . 

De overdracht van de gegevens is met name gericht op identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Klarna doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens bij de bestelling moeten worden verwerkt.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden. 

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van Klarna op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Klarna zijn te vinden op:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdfworden opgehaald.

22. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor PayPal als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website PayPal-componenten geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te triggeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken.

De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-fullworden opgehaald.

23. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften Creditcard Stripe als betaalmethode

Als u hebt besloten om de "creditcard"-betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe te gebruiken, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, om aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer, indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vinden op URL https://stripe.com/de/terms

24. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

25. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is ons legitieme belang het uitoefenen van ons bedrijf ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

26. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

27. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die dan door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

28. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de Dogsmopolitan-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

29. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaringenDGD Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming GmbH, die werkt als data protection officer, in samenwerking met de data protection advocaten van het advocatenkantoorWILD BENDERS SOLMECKE | advocaten created.

bottom of page