top of page

Webshop-AGB DOGSMOPOLITAN

Contractuele voorwaarden in het kader van verkoopcontracten afgesloten via het platform: www.dogsmopolitan.de

tussenin

HONDENMOPOLITAN
Belsenstrae 15

40545 Düsseldorf


Vertegenwoordigd door: 
Altviool Jeschke

Contact:
Telefoon: 0211/ 43 63 74 73
E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

BTW-identificatienummer: DE297153192

– hierna te noemen “aanbieder” –

en

 

de klant vermeld in § 2 van het contract
– hierna te noemen “klant” –

  worden gesloten.

 

 • 1 Toepassingsgebied, definities

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de webwinkelaanbieder (hierna "Aanbieder") en de klant (hierna "Klant") in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Anderzijds is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 •  2 contractsluiting

(1) De klant kan speciaal voor honden producten voor dierbenodigdheden selecteren, bijv. nat- en droogvoer, kauwsnacks, snacks, speelgoed, lijnen, halsbanden, tuigjes, dekens, bedden, schalen en andere producten uit het assortiment van de leverancier en klik op de knop " in het winkelwagentje plaatsen” in een zogenaamd winkelwagentje. Door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, dient hij een bindend verzoek in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop "Algemene voorwaarden accepteren" te klikken en ze daarmee in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) De provider stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per 
E-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan uitprinten met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en houdt geen acceptatie van de aanvraag in. Het contract komt pas tot stand wanneer de aanbieder de acceptatieverklaring indient, die in een afzonderlijke e-mail wordt verzonden ( order bevestiging). In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, algemene voorwaarden en orderbevestiging) door ons naar de klant gestuurd op een duurzame drager (e-mail of papieren afdruk) (bevestiging van contract). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt in het Duits gesloten.

 •  3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooruit is betaald (behalve bij aankopen op rekening). Indien voor de betreffende goederen in onze onlineshop geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt deze 7 dagen.

(2) Als er op het moment dat de klant de bestelling plaatst geen exemplaren van het door de klant gekozen product beschikbaar zijn, zal de aanbieder de klant hiervan onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Indien het product blijvend niet leverbaar is, zal de aanbieder afzien van een acceptatieverklaring. Er komt dan geen contract tot stand.

(3) Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet leverbaar is, zal de aanbieder de klant hiervan ook direct in de orderbevestiging op de hoogte stellen. Als de levering met meer dan twee weken wordt vertraagd, heeft de klant het recht om het contract te herroepen. Overigens heeft de aanbieder in dit geval ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. Daarbij zal hij eventuele reeds gedane betalingen door de klant onmiddellijk terugbetalen.

(4) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in de Bondsrepubliek Duitsland hebben.

 •  4 eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 •  5 prijzen en verzendkosten

(1) Alle op de website van de aanbieder vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting.

(2) De bijbehorende verzendkosten worden aan de klant vermeld in het bestelformulier en zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Vanaf een bestelwaarde van 80,00 EUR levert de aanbieder gratis aan de klant.

(3) De goederen worden per post verzonden. De aanbieder draagt het verzendrisico als de klant een consument is.

(4) In het geval van een annulering moet de klant de directe kosten van de retourzending dragen.

 •  6 betalingsmethoden

(1) De klant kan betalen via automatische incasso, creditcard, PayPal of vooruit.

(2) De klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betalingswijze op elk moment wijzigen.

(3) Betaling van de koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. Indien de vervaldatum voor betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant reeds in gebreke door de deadline te missen. In dat geval moet hij vertragingsrente betalen aan de aanbieder. Als de klant een consument is, is de vertragingsrente 5 procentpunten boven de basisrente. Als de klant een ondernemer is, is de vertragingsrente 9 procentpunten boven de basisrente.

(4) De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit het stellen van verdere verzuimschade door de aanbieder niet uit.

 •  7 Garantie op materiaaldefecten, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB. Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantietermijn voor door de aanbieder geleverde artikelen 12 maanden.

(2) Er is alleen een extra garantie voor de door de leverancier geleverde goederen als deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende artikel is vermeld.

 •  8 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de contractueel typische, voorzienbare schade als deze eenvoudig door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de klant aanspraak maakt op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

(4) De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 •  9 annuleringsvoorwaarden

(1) Bij het aangaan van een transactie op afstand beschikt de consument over het algemeen over een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder je hieronder volgens het wettelijke model zal informeren. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in lid (2). In lid (3) vindt u een modelformulier voor herroeping.

Annulering Belehrung Herroepingsrecht U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is , de goederen in bezit hebben genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen 

DOGSMOPOLITAN, Belsenstraße 15, 40545 Düsseldorf Vertreten durch: Viola_cc781905-5cde-3194-bb3b-1394-bb3b-1364 3194-bb3b-136bad5cf58d_0211/ 43 63 74 73 E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkope standaardlevering aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

(2) Het herroepingsrecht bestaat in individuele gevallen niet voor levensmiddelen die snel kunnen bederven in de zin van § 312 lid 2 nr. 2 BGB of waarvan de houdbaarheidsdatum snel is verstreken. Deze vrijstelling heeft uitdrukkelijk alleen betrekking op diervoeders die voldoen aan bovenstaande criteria.

(3) De aanbieder informeert als volgt over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling:

 exemplary annuleringsformulier (Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)
U vindt het formulier hier zum download Voorbeeld herroepingsformulier— Aan: 

HONDENMOPOLITAN
Belsenstrae 15

40545 Düsseldorf


Vertegenwoordigd door: 
Altviool Jeschke

Contact:
Telefoon: 0211/ 43 63 74 73
E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

 — Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)— Besteld op (*)/ontvangen om (*)

 

— Naam van de consument(en)

— adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

ONLINE OPNAME? – Ondernemer dient ontvangst te bevestigen.

Verklaring van herroeping in de voorwaarden en per e-mail! Daar te printen.

Geen herroeping meer via retour

 

 • 10 opmerkingen over gegevensverwerking

(1) De aanbieder verzamelt gegevens van de klant in het kader van de verwerking van contracten. Hij neemt met name de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht. Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de inventaris- en gebruiksgegevens van de klant alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie en voor het gebruik en de facturering van telemedia.

(2) Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden.

(3) De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door hem opgeslagen gegevens onder de knop "Mijn gegevens" in zijn profiel op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien wordt met betrekking tot de toestemming van de klant en verdere informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens verwezen naar de verklaring inzake gegevensbescherming, die te allen tijde in afdrukbare vorm op de website van de aanbieder kan worden opgevraagd via de "Gegevensbescherming" knop.

 •  11 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

(2) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de locatie van de aanbieder.

(3) Het contract blijft bindend in zijn overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de ongeldige punten zijn de eventuele wettelijke bepalingen van toepassing. Voor zover dit voor een van de contractpartijen onredelijk bezwarend zou zijn, vervalt het contract als geheel.

bottom of page